Just found this on eBay... only $900 something (right now)....

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ponti...spagenameZWDVW